"Човек који не чита добре књиге нема никакве предности над човеком који их уопште не зна читати" - Марк Твен

"Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет" - Нелсон Мандела

"Образовање, то је оно што остаје након што заборавите све што сте научили у школи" - Алберт Ајнштајн

Јавне набавке

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ

 

Основна школа „Мајур

Светог  Саве бр.4, 15353 Мајур

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА

 

 

НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ ОШ „МАЈУР“, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019

 

 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1-1-1/2018

 

 

Јуни 2018. године

ОШ „Мајур“ Мајур

Број: 350/1 od 27.6.2018.

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 348/1 од25.6.2018и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр.348/2 од25.6.2018.припремљена је

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

за јавну набавку мале вредности – добра : НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ ОШ „Мајур“ Мајур,  ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 – РБЈН 1.1.1 /2018

 

Конкурсна документација садржи:

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле, место извршења услуге,

4

IV

Техничка документација и планови

4

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

5

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

9

VII

Образац понуде

17

VIII

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

21

VIX

Модел уговора

22

X

Образац трошкова припреме понуде

25

XI

Образац изјаве о независној понуди

26

 

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ОСНОВНА ШКОЛА „Мајур“Мајур

Адреса Светог Саве бр.4 ,15353МАЈУР

Интернет страница www.osmajur.edu.rs

 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке рб. 1.1.1/2018 су добра : НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ Основне школе „Мајур“ Мајур, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 .

 

4. Контакт :

Лице за контакт : Љиљана Петровић , секретар , телефон-факс 015/376-542,e-mail адреса : оsmajur@ptt.rs

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке рб.1.1.1/2018 су добра: НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ Основне школе „Мајур“Мајур, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019

ознака из општег речника набавке: 09111100 – Угаљ.

 

2.Партије

Предметна набавка није обликована по партијама

 

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

 

Предметна јавна набавка је НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ Основне школе „Мајур“ Мајур , ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 , ЈНМВ рб.1.1.1

 

 

РЕДНИ БРОЈ

 

НАЗИВ

 

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

 

КОЛИЧИНА/Т

 

1.

 

СУШЕНИ КОМАД КОЦКА

 

 

тона

 

90

 

Процењене количине потребне за наведену грејну сезону износе 90 тона.

Место испоруке: ф-цо утоварно место испоручиоца (продавца). Испорукесу сукцесивне према исказаним потребама и налогу наручиоца (купца).

Испоручилац се обавезује да редовно, у складу са исказаним потребама Наручиоца, прати одобрене диспозиције и обезбеди требоване количина угља за потребе Основне школе „Мајур“ Мајур, као и да превознику, за ког се Школа определи, омогући несметан утовар и транспорт требованих количина угља.

 

 

 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

 

Техничка документација и планови не представљају битан елемент конкурсне документације за предметну јавну набавку.

 

 

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
  1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
  2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
  3. Да je измирио доспеле порезе,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

 

 1. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.(чл. 75. ст. 2. Закона).

 

 

 1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Извештај акредитоване лабараторије (лабораторија мора да испуњава услове предвиђене ISO/IEC 17025-Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање) да сушени комад коцка поседује топлотну вредност до 17000 кило џула по килограму сушеног угља

 

 1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

 

 1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

 

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 

 • у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу одељак 3.),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом..

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављуVодељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора датражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 1.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

 

И З Ј А В У

 

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке-добра :НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ Основне школе „Мају“Maјур, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 – бр 1.1.1/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
 4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
 5. Понуђач испуњава додатне услове ;

Извештај акредитоване лабараторије( лабораторија мора да испуњава услове предвиђене ISO/IEC 17025-Oпшти захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабарторија за еталонирање) да сушени комад коцка поседује топлотну вредност до 17 000 кило џула по килограму сушеног угља.

 

Место:_____________ Понуђач:

Датум:_____________ М.П. _____________________

 

 

 

 •  Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

 

 

И З Ј А В У

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку јавне набавке-добра : НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ Основне школе „Мајур“ Мајур, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 – бр 1.1.1/2018 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односноуслове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

 

 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
 4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
 5. Понуђач испуњава додатне услове ;

Извештај акредитоване лабараторије( лабораторија мора да испуњава услове предвиђене ISO/IEC 17025-Oпшти захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабарторија за еталонирање) да сушени комад коцка поседује топлотну вредност до 17 000 кило џула по килограму сушеног угља.

 

Место:_____________ Подизвођач:

Датум:_____________ М.П. _____________________

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда треба даје јасна инедвосмислена. Понуда треба да садржи све тражене податке, прилоге и обрасце из конкурсне документације и исти морају бити попуњени или откуцани читко и штампаним словима,оверени печатом и потписом овлашћеног лица на означеним местима. Овлашћено лице понуђача дужно је да образац уговора попуни,потпише и овери чиме потписује да је у потпуности сагласан са садржином уговора.

Уколико понуду потписује лице које, у приложеном изводу није наведено као заступник понуђача, уз понуду је неопходно доставити пуномоћје којим то лице овлашћује за потписивање понуде, издато од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуђач не треба да издваја из целине делове конкурсне документације(обрасце) које сматра непотребним,нити да им мења место,већ да исте прецрта и овери печатом.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани у целини,тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђачапреднар учиоцем.У томслучају "Образац подаци о понуђачу" се не попуњава.

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „ Мајур“Мајур,ул. Светог Саве бр.4 15353Мајур са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – добра : НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ Основне школе „Мајур“ Мајур , ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 - РБЈН 1.1.1/2018 са назнаком НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до ----------------------------------до 13,00 часова.

Отварање понуда ће се обавити---------------------------. 13,15 часова

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

· Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће.

a. попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде обрасцем структуре цена

b. попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу;

c. попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача;

d. попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве понуђача -/којим се доказује испуњеност услова из члана 75.и 76.Закона

e. образац структуре цена

f. попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора;

g. попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о независној понуди.

3.ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:Основна школа „Мајур“Мајур,ул. Светог Саве број 4 , 15353 Мајур, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку мале вредности -добра: НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ Основна школа „Мајур“ Мајур, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 редни број ЈНМВ 1.1.1/2018

Допуна понуде за јавну набавку мале вредности -добра: НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕОсновна школа „Мајур“Мајур, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 - РБЈН /2018или

Опозив понудеза јавну набавку мале вредности -добра : НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕОсновна школа „Мајур“Мајур, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 - РБЈН 1.1.1/2018- или

Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности -добра: НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕОсновна школа „Мајур“Мајур, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 - РБ 1.1.1/2018 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваљаV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4 Закона и то податке о:

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглављаV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

 

Наручилац /купац/ ће уговорене количине угља уплатити према испостављеним профактурама за поручене количине пре преузимања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача (продавца).

Наручилац (купац) ће извршити плаћање уговорених количина угља по утврђеној динамици пре преузимања, авансно по издатој профактури.

 

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара)

 

Уговорене количине угља Понуђач/продавац/ ће испоручити, а Наручилац /купац/преузети у складу са производним могућностима и уплатама Наручиоца.

Понуђач је у обавези да испоручи Наручиоцу уговорене количине угља , по унапред утврђеној диспозицији са тачним датумима отпреме угља.

Испоруке су сукцесивне према исказаним потребама и налогу наручиоца (купца).

 

 

9.3.Захтев у погледу места испоруке добара:

Испорука угља ће се вршити у седишту Понуђача/продавца/ „

 

 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 

9.5. Други захтеви

 

Добављач ће предметна добра траженог квалитета и карактеристика, испоручити у траженој количини, у договореном року и по понуђеним ценама.

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену урачунати вредност предметних добара, али не и трошкове превоза угља, с обзиром да је место испоруке ф-цо утоварно место испоручиоца (продавца) и да ће Наручилац накнадно уговорити услуге превоза истог.

Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора. Изузетно, промене цене угља у току трајања уговорног периода дозвољене су само у случају промена цена уколико их формира (промени) произвођач и то у висини промене цене код произвођача.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail osmajur@ptt.rs или факсом на број015/376-542,тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈН р.б.1.1.1/ 2018.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 3 дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је дао дужи рок важења понуде.Уколико су два понуђача понудила исти рок важења понуде као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је први доставио понуду.

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља V-одељак 3.).

 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

 

29. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail osmajur@ptt.rs или факсом на број 015/376-542,или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57,шифра плаћања253,позив на број 50-16 сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

 

 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

22. Негативне референце - у складу са Законом.

 

 

 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку:НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ Основне школе „Мајур“Мајур, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 ,бр. 1.1.1/2018.

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

 

Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

 

1)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

2)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

 

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:бр. 1.1.1/2018.

 

НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ Основне школе „Мајур“ Мајур, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019

 

Укупна цена без ПДВ-а

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом

 

 

 

Рок и начин плаћања

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача (продавца).

Наручилац /купац/ ће уговорене количине угља уплатити према испостављеним профактурама за поручене количине пре преузимања.

 

 

Рок важења понуде

 

 

 

Рок и место испоруке добара

 

Испоруке су сукцесивнепрема исказаним потребама и налогу наручиоца (купца). Место испоруке је франко утоварно место испоручиоца (продавца).

 

 

 

 

Датум Понуђач

М. П.

_____________________________ ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посе

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

8.1 Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

За јавну набавку мале вредности –добра :НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ Основне школе „ Мајур“Мајур, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 –бр.1.1.1 /2018.

 

а) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Р.Б

 

НАЗИВ УГЉА

 

ЈЕД. МЕРЕ

 

КОЛИЧИНА

 

ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

 

ПДВ

%

 

ЈЕД.ЦЕНА СА ПДВ-ом

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

 

1.

 

СУШЕНИ КОМАД КОЦКА

 

 

тона

 

90

 

 

 

 

 

 

датум:
____________________

 

M.P.

Потпис овлашћеног лица понуђача

место:
____________________

 

 

_________________________

 

б) Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

У колону 5 понуђач уписује јединичну цену добра без пореза на додату вредностУ колону 6 понуђач уписује стопу пореза на додату вредностУ колону 7 понуђач уписује јединичну цену добра са порезом на додату вредностУ колону 8 понуђач уписује укупну цену без пореза на додату вредност У колону 9 понуђач уписује укупну цену са порезом на додату вредност

 

 

IX МОДЕЛ УГОВОРА

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ :НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ Основне школе „Мајур“ Мајурбр. 1-1-1/2018.

 

 

Закључен између:

1. Основне школе „Мајур“ Мајур, Светог Саве број 4 ,ПИБ 100084686, матични број 07169710, коју заступа директор Драга Адакалић Томић у даљем тексту Наручилац/купац.

 

2.__________________________________________________,улица________________,

ПИБ: ___________, Матични број: _____________, коју заступа ___________________ (у даљем тексту Понуђач/Продавац).

 

 

Предмет уговора

 

Члан 1.

Предмет Уговора је : НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ Основне школе Основне школе „Мајур“ Мајур, Светог Саве број 4 , ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 ,бр.1-1-1/2018, у складу са понудом од ___________ год. која је саставни део Уговора.

 

Међусобна права и обавезе

 

Члан 2.

Наручилац се обавезује да преуземе уговорену количину угља у току грејне сезоне на утоварном месту продавца са камионским превозом који сам обезбеђује.

Диманика испоруке уредиће се планом испоруке који ће се сачинити између купца и продавца, при чему ће се водити рачуна о потребама купца, тако да не дође до застоја или прекида обављања делатности корисника као и могућностима испоруке од стране продавца у појединим периодима грејне сезоне тј. важења овог уговора.

Уговорне стране поштоваће утврђену диманику испоруке која се може мењати само услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети у тренутку закључења уговора и не зависе од воље уговорних страна.

 

Члан 3.

У складу са уговореном динамиком, продавац ће испоручити купцу уговорене количине угља према потребама и могушћењу складиштења .

Камиони за утовар морају бити изнад 10 т носивости

 

Члан 4.

У случају непреузимања, односно немогућности испоруке одређених количина угља у складу са предвиђеном динамиком, непреузете, односно неиспоручене обавезе ће се регулисати до краја уговорног периода, а ако је то могуће или постоје хитне околности, уз прву наредну планирану испоруку.

О настанку више силе или других оправданих разлога који онемогућавају преузимање, односно испоруку добара, уговорне стране су дужне да се међусобно, благовремено, обавештавају и то у року најдуже од 15 дана од дана наступања ових околности.

 

 

Члан 5.

Количина испорученог угља утврђује се на ваги продавца. На писмени захтев купца, може се извршити на најближној ваги железнице или другог правног лица, с тим што у том случају трошкове мерења сноси купац

Купац је овлашћен да без одлагања а најкасније у року од 72 сата од преузимања угља достави Продавцу рекламацију на квалитет испорученог угља у писаној форми оверену и потписани од стране лица овлашћеног Купца са назаначењем и описом недостатка који се рекламира и предлогом за решавање насталог проблема.Уговорне стране су сагласне да неуредне и неблаговремене достављене рекламације Продавца неће разматрати.

 

Продавац је дужан да се одазове позиву купца за утврђивање квалитета угља, односно да у случају спречености саопшти купцу начин решавања рекламације.

У случају рекламације, купац је дужан да угаљ истовари и чува до коначног решења, односно договора уговорних страна о начину решавања проблема.

 

Члан 6.

Продавац гарантује за квалитет испоручене количине угља који мора задовољавати карактеристике наведне врсте угља (сушени – комад , коцка) како је наведено у предмету набавке.

 

Цена и начин плаћања

 

Члан 7.

Цена за испоручена добра из члана 1. овог уговора, по важећим ценама, по спроведеном поступку јавне набавке и по понуди продавца износи ______________ дин/тони за сушениугаљ комад коцка без ПДВ-а, односно _____________ дин/тони са ПДВ-ом за сушени угаљ комад коцка, што за укупно уговорену количину од 90тона износи________________динара без ПДВ-а, односно ____________________ динара са ПДВ-ом.

Уговорне стране су сагласне да ће се фактурисање и плаћање вршити по ценама из усвојене понуде понуђача.

Промене цене у току трајања уговорног периода дозвољене су само у случају промена цена уколико их формира (промени) произвођач и то у висини промене цене код произвођача, уз одобрену сагласност на промену цене наручиоца.

 

Члан 8.

Купац је дужан да изврши плаћање уговорених количина угља по утврђеној динамици пре преузимања, авансно по издатој профактури.

 

 

Друга питања

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да овај уговор закључује у 2018. години, а испорука ће се вршити до краја герјне сезоне 2018/2019.год.

 

Члан 10.

Купац може раскинути овај уговор из оправданих разлога ако продавац:

 

- не поштује уговорену динамику испоруке,

- у року од 15 дана од дана настанка више силе или другог оправданог разлога због којег не може извршити обавезе, не обавести купца о томе.

Купац је обавезан да обавести продавца о раскиду овог уговора, најкасније у року од 15 дана од дана када му је доставио писмену опомену за испуњење уговорних обавеза. Обавештење о раскиду уговора врши се препорученом поштанском пошиљком.

 

 

Члан 11.

Продавац може раскинути овај уговор из оправданих разлога ако купац:

- из неоправданих разлога не преузме уговорену количину угља,

Продавац је обавезан да обавести купца о раскиду овог уговора, најкасније у року од 15 дана од дана када му је доставио писмену опомену за испуњење уговорних обавеза. Обавештење о раскиду уговора врши се препорученом поштанском пошиљком.

 

Члан 12.

Свака уговорна страна је дужна да све обавезе настале пре раскида овог уговора испуни у року од 15 дана од дана достављања обавештења о раскиду, као и да супротној страни надокнади штету насталу раскидом уговора.

 

Члан 13.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико се спор не реши мирним путем уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ваљеву.

 

Члан 14.

Све евентуалне потребе за променом основног Уговора о набавци угља, уговорне стране ће регулисати Анексом Уговора.

 

Члан 15.

На сва питања која нису регулисана овим уговором у погледу права и обавеза уговорних страна примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

 

 

Члан 16.

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране представника оба уговарача.

 

Члан 17.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих по 2 (два) примерка задржава свака уговорна страна.

 

 

 

ЗА КУПЦА/ НАРУЧИЛАЦ/: ЗА ПРОДАВЦА/ПОНУЂАЧА/:

директор

____________________________

__________________

 

Напомена:модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

 

 

 

 

 

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности- добра :НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ Основне школе „ Мајур“ Мајур, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 – бр. 1-1-1/2018,поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

Зaкључно са 24-том страном

 

 

 

Председник Комисије Макевић Живан,